Τα νέα μας

Διακήρυξη της Συνέλευσης των Κινημάτων του 4ου Ευρωπαϊ

Ε­μείς, γυ­ναί­κες και ά­ντρες των κοι­νω­νι­κών κι­νη­μά­των της Ευ­ρώ­πης ήρ­θα­με στην Α­θή­να με­τά α­πό χρό­νια κοι­νών ε­μπει­ριών στους α­γώ­νες ε­νά­ντια στον πό­λε­μο, το νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό, ό­λες τις μορ­φές ι­μπε­ρια­λι­σμού, α­ποι­κιο­κρα­τί­ας, ρα­τσι­σμού, δια­κρί­σε­ων και εκ­με­τάλ­λευ­σης, ε­νά­ντια σε κά­θε α­πει­λή οι­κο­λο­γι­κής κα­τα­στρο­φής.  Ο χρό­νος αυ­τός υ­πήρ­ξε ση­μα­ντι­κός κα­θώς μια σει­ρά κοι­νω­νι­κών α­γώ­νων και εκ­στρα­τειών κα­τόρ­θω­σαν να στα­μα­τή­σουν νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα σχέ­δια ό­πως την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Συ­νταγ­μα­τι­κή Συν­θή­κη, την Ο­δη­γί­α για τις Λι­με­νι­κές Υ­πη­ρε­σί­ες, και το Σύμ­φω­νο Πρώ­της Πρό­σλη­ψης στην Γαλλία                                                       [...]

6η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλιών

H 6η  Πα­νελ­λα­δι­κή Γιορ­τή Α­νταλ­λα­γής Ντό­πιων Ποι­κι­λιών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 29 Α­πρι­λί­ου του 2006 στην Ι. Μ. Τι­μί­ου Προ­δρό­μου στην Α­να­το­λή Κί­σα­βου. Η γιορ­τή που διορ­γα­νώ­νε­ται κά­θε χρό­νο α­πό την Ε­ναλ­λα­κτι­κή κοι­νό­τη­τα Πε­λί­τι στέ­φθη­κε με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α για μια α­κό­μα φο­ρά. Έ­νας θε­σμός που ξε­κί­νη­σε το Πε­λί­τι το 1999 σε μια προ­σπά­θεια να δια­σω­θούν και να δια­δο­θούν οι  ντό­πιες ποι­κι­λί­ες [...]

Λούνα πάρκ: Το δράμα κορυφώνεται

   Η υπόθεση της διεκδίκησης του χώρου του πρώην Λούνα παρκ  της οδού Αγίας  Σοφίας έφτασε σε δραματική κορύφωση: το δημοτικό συμβούλιο Πατρέων στην συνεδρίαση της 10 Μαΐου, πιεζόμενο από τις δικαστικές αποφάσεις που επέτυχαν οι αγοραστέ  του χώρου από την Εθνική Τράπεζα, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δεχθεί την παραχώρηση μόνο 4,2 στρεμμάτων από τα 11 συνολικά του χώρου με τον υπόλοιπο να καθίσταται οικοδομήσιμος. [...]

4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ

τα κινήματα συζητούν και αντιστέκονται  για να αλλάξουμε τον κόσμο       Με κεντρικό σύνθημα «να αλλάξουμε την Ευρώπη, να αλλάξουμε τον κόσμο» πραγματοποιήθηκε το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στις εγκαταστάσεις Μπάσκετ-ξιφασκίας του πρώην δυτικού αεροδρομίου. Μετά την Φλωρεντία, το Παρίσι και το Λονδίνο τουλάχιστον τριανταπέντε χιλιάδες συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, άνεργοι, ακτιβιστές και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο συναντήθηκαν στην Αθήνα για να συζητήσουν για την προοπτική του «κινήματος των κινημάτων», του παγκόσμιου κινήματος κατά της παγκοσμιοποιημένης  ασυδοσίας του κεφαλαίου και κατά του πολέμου. [...]

Παναχαϊκό

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη στο συρτάρι! Η αποκάλυψη ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Παναχαϊκό όρος δεν έχει αποσταλεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ αν και έχει παραδοθεί στο Δήμο από τετραετίας θέτει   θέμα σοβαρών ευθυνών της δημοτικής πλειοψηφίας. Η αποκάλυψη έγινε μετά εγγράφως από το Δήμο, που την απέδωσε σε παραδρομή (!), μετά από γραπτό αίτημα της δημοτικής συμβούλου κ. Λένας Καλεντζώτη. [...]

Βιοκαύσιμα

Η λύση για την απεξάρτηση από το πετρέλαιοΗ μέρα που τα οχήματά μας δεν θα χρησιμοποιούν παράγωγα του πετρελαίου για την κίνησή τους μοιάζει να είναι πολύ κοντινή. Όσοι πιστεύουν ότι ο γράφων είναι υπέρμετρα αισιόδοξος, πιθανότατα δεν έχουν ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των βιοκαυσίμων. [...]

Να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα στον πλανήτη.

Αυτός είναι ο στόχος της “Συμμαχίας για τη μηδενική εξαφάνιση” (Alliance for Zero Extinction). Η Συμμαχία είναι μια κοινή πρωτοβουλία από 52 οργανισμούς προστασίας της βιοποικιλότητας από 18 χώρες. Η συμμαχία ανιχνεύει και προστατεύει τις περιοχές που αποτελούν τα τελευταία καταφύγια ειδών που κινδυνεύουν, ώστε να επιτρέψει τη αύξηση των ειδών αυτών. [...]

Ενεργειακή “κρίση”

Υπάρχει και εναλλακτικός δρόμος Τα τελευταία χρόνια στην πετρελαϊκή αγορά, όλο και συχνότερα, βλέπουμε να καταρρέει ο μύθος ότι οι τιμές των προϊόντων καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Οι τιμές καθορίζονται σχεδόν αποκλειστικά από τις πολιτικές αποφάσεις διαφόρων χωρών. Η ενεργειακή εξάρτηση όλων σχεδόν των χωρών του κόσμου από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες του πληθυσμού της Γης, διευκολύνει όσους θέλουν να επιβάλλουν τις πολιτικές τους θέσεις με κύριο όπλο της αγορά ενέργειας, προκαλώντας πολιτικές κρίσεις οι οποίες οδηγούν σε υπέρμετρες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. [...]

Έρευνα και αγωγές για το δασύλλιο

   Το κτηματολόγιο και η παρέμβαση του τοπικού συλλόγου για την προστασία του Δασυλλίου γίνονται αιτία για ν’ ανακινηθεί και πάλι, αποτελεσματικά ελπίζουμε, το θέμα των καταπατήσεων που, σιγά- σιγά, με τη μέθοδο του σαλαμιού, πραγματοποιούν, χρόνια τώρα, ορισμένοι κάτοχοι γειτονικών ιδιοκτησιών. [...]