Αναγκαίοι οι περιβαλλοντικοί όροι για την πανίδα του Έλους της Αγυιάς

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας έχει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού επιστήσει την προσοχή των αρμόδιων αρχών (Δήμος Πάτρας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος) στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να εξαιρεθεί από επεμβάσεις, στο πλαίσιο του γνωστού έργου ανάπλασης, που έχει από μηνών εξαγγελθεί για το Έλος, ένα μικρό τμήμα του αναφερόμενο στη σχετική πρόταση ως ΦΑ5. Το τμήμα αυτό, που είναι η περιοχή αμέσως πριν από το πρώην κάμπιγκ του ΕΟΤ, συγκεντρώνει τα πλέον ευαίσθητα είδη χελωνών του γλυκού νερού και άλλα είδη προστατευόμενων αμφιβίων και ερπετών.

Πρόσφατα στείλαμε για το σημαντικό αυτό θέμα επιστολή σε Δήμο, Περιφέρεια και Υπουργείο, της οποίας παραθέτουμε παρακάτω τα βασικά σημεία:

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία για προστατευόμενα είδη πανίδας, που είναι ενταγμένα σε καταλόγους προστασίας νομοθετημάτων και διεθνών συμβάσεων, κατά την εκτέλεση παρεμβάσεων στους βιοτόπους τους, δεν προβλέπεται ούτε επιτρέπεται η πιθανότητα παράπλευρων απωλειών στα ίδια τα άτομα και στη διαδικασία της αναπαραγωγής τους. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει όταν με παρεμβάσεις σε οικότοπο, απειλείται η επιβίωση γηγενών πληθυσμών.

            Αιτούμεθα, λοιπόν, να μας γνωστοποιήσετε εάν στους περιβαλλοντικούς όρους  για τα έργα, τα οποία πρόκειται να εκπονήσετε στον υγρότοπο του Έλους της Αγυιάς και ιδιαίτερα στον τομέα εργασιών ΦΑ5, υπάρχει σχετική μέριμνα ενδεικτικά για τα παρακάτω είδη:

τη Στικτή βαλτοχελώνα (Emys orbikularis) και τη Γραμμωτή Ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata), τα οποία κρίνονται ως και τα πλέον ευαίσθητα. Υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι και τι προβλέπουν για τα παραπάνω είδη;

            Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο σχέδιο παρεμβάσεων στον τομέα ΦΑ5, οι φυτεύσεις, οι οποίες προβλέπονται, ακόμα και  αν γίνουν σε χερσαίο έδαφος, μελλοντικά θα καταστρέψουν τελείως με τη σκίαση τον χώρο αναπαραγωγής και το ενδιαίτημα των παραπάνω ειδών νεροχελώνας, (Mauremys rivulata και Emys orbikularis),… Ο τομέας ΦΑ5 αποτελεί αναπόσπαστο, αλλά και το σημαντικότερο τμήμα του υγροβιότοπου και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπούν παρεμβάσεις, που αλλοιώνουν τη φυσική του κατάσταση.

Εμείς πάντως, σύμφωνα τη σχετική βιβλιογραφία, μελέτες, στοιχεία και προτάσσεις από ειδικούς που διαθέτουμε, εισηγούμαστε την άμεση ακύρωση κάθε παρέμβασης εντός του μικρού, αλλά πολύ σημαντικού, τομέα ΦΑ5 και προτείνουμε εναλλακτικά παρεμβάσεις μόνο γύρω από αυτόν και σε απόσταση  ασφαλείας….

Θεωρούμε και υπογραμμίζουμε ότι η αυστηρή προστασία του τομέα ΦΑ5 δεν εμποδίζει την εκτέλεση του όλου προτεινόμενου έργου στο Έλος της Αγυιάς, έχει όμως μεγάλη σημασία για την διατήρηση των πιο τρωτών από τα στοιχεία της προστατευόμενης πανίδας του και προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο σχέδιο.

Καταλήγουμε, επαναλαμβάνοντας το αίτημα να μας γνωστοποιήσετε εάν στους περιβαλλοντικούς όρους για τα έργα, τα οποία πρόκειται να εκπονήσετε στον υγρότοπο του Έλους της Αγυιάς και ιδιαίτερα στον τομέα εργασιών ΦΑ5, υπάρχει σχετική μέριμνα ενδεικτικά για τα παρακάτω είδη: τη Στικτή βαλτοχελώνα (Emys orbikularis) και τη Γραμμωτή Ποταμοχελώνα (Mauremys rivulata), τα οποία κρίνονται ως και τα πλέον ευαίσθητα.