Μεγάλα και επικίνδυνα προβλήματα λειτουργίας στο ΧΥΤΑ Φλόκα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

To θέμα των σοβαρών δυσλειτουργιών του ΧΥΤΑ της περιοχής Φλόκα Αχαΐας, στον οποίο βασίζεται όχι μόνο ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, αλλά εν μέρει και ο Δήμος Πατρέων, έθεσε με αναφορά της προς τις αρμόδιες αρχές η Οικολογική Κίνηση Πάτρας.

Ειδικότερα απευθύναμε προς τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος κ. Νικ. Μπαλαμπάνη, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, τη Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δ. Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Δ.Ε.Π.Ι.Ν., κοινοποιώντας και στον Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα το παρακάτω έγγραφο:

ΘΕΜΑ: Ενέργειες και αποτελέσματα μετά το αρ. Πρ: ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/12344/168 της 11-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Κύριοι,

Με το υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/12344/168, της 11-02-2019 έγγραφό της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας περιέγραψε την ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση του ΧΥΤΑ, που βρίσκεται στη θέση “Κάτω Βάθρες ή Γκούντα” της Τ.Κ. Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Το έγγραφο απευθύνεται στον αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας, υπεύθυνο λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Διαπιστώνονται μη ενταφιασμός απορριμμάτων, ρηγματώσεις και διαβρώσεις των θεμελίων του περιμετρικού καναλιού ομβρίων, μη λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού, μη λειτουργία του εγκατεστημένου πυρσού καύσης, ελλιμενισμός στραγγισμάτων εντός του κυττάρου του ΧΥΤΑ σε μεγάλο βαθμό με άμεσο κίνδυνο διαφυγής τους σε παρακείμενο ρέμα ομβρίων, πλήρωση σχεδόν 100% των δεξαμενών στραγγισμάτων, διάτρηση της αντλίας επανακυκλοφορίας αυτών.

Τα παραπάνω συνιστούν σοβαρές παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της Α.Ε.Π.Ο. της εν λόγω εγκατάστασης, θέτουν σε κίνδυνο τα υπόγεια νερά, αλλά και αυτά του Πατραϊκού Κόλπου και εμμέσως την δημόσια υγεία των κατοίκων των κοντινών περιοχών.

Στο εν λόγω έγγραφο τίθεται 5νθήμερη προθεσμία κατάθεσης των απόψεων του υπεύθυνου Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας και 15ήμερη για παροχή εκ μέρους του προς τη Δ/νση Περιβάλλοντος λεπτομερών στοιχείων και μετρήσεων σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και χρονοδιαγράμματος ενεργειών βελτίωσης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ σε σχέση με τις διαπιστώσεις της αυτοψίας.

Παρακαλούμε, εν όψει της σοβαρότητας της κατάστασης, αλλά και της βεβαιότητας, με δεδομένες τις διαπιστώσεις της αυτοψίας,  του αναπόφευκτου της διαφυγής στραγγισμάτων σε κατάντη εδάφη και θαλάσσια περιοχή, όπως μας γνωρίσετε αν ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος συμμορφώθηκε στις τεθείσες αυστηρές προθεσμίες και απαιτήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, αν υπάρχει και ποια βελτίωση της κατάστασης και αν γίνονται έλεγχοι των παρακειμένων ρεμάτων, ιδίως της Σαρδινής, στην οποία παλαιότερα έχουν και με φωτογραφικά τεκμήρια αποδειχθεί επεισόδια διαφυγής στραγγισμάτων.

Η καλή λειτουργία του ΧΥΤΑ δεν είναι μόνο καίριο θέμα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, αλλά και προϋπόθεση επιτυχίας οποιουδήποτε παρόντος ή μελλοντικού σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Σας καλούμε να αντιμετωπίσετε άμεσα και αποφασιστικά το ζήτημα.

Στις φωτογραφίες μας πρόσφατη (Ιανουάριος 2019) διαφυγή στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ Φλόκα σε γειτονικό ρέμα.