Θαλάσσιο μέτωπο έχουμε πλέον – χρειαζόμαστε διάλογο και συνεννόηση όλων!

H ψήφιση στις 10 Ιουλίου, στη Βουλή, της τροπολογίας του Υπ. Οικονομικών, για την παραχώρηση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας στο Δήμο είναι πράγματι η σημαντικότερη εξέλιξη του καλοκαιριού για την Πάτρα, καθώς επιτυγχάνει έναν ικανοποιητικό συμβιβασμό προς εκπλήρωση του διαχρονικού αιτήματος της πόλης για αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου του παλαιού λιμανιού κυρίως για σκοπούς αναψυχής.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας χαιρετίζει την εξέλιξη, επισημαίνοντας την ανάγκη όλοι οι παράγοντες που έχουν και πρέπει να έχουν λόγο στο θέμα (Δημοτική Αρχή, παρατάξεις, Τεχνικό Επιμελητήριο, Αρχοτέκτονες, Επαγγελματικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι) να διαβουλευθούν με ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης και ρεαλισμού, ώστε και συνένωση δυνάμεων για την ανεύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων να υπάρξει και λύσεις ρεαλιστικές για τον συνδυασμό αναψυχής και λιμενικής χρήσης (στη μεταβατική φάση τουλάχιστον) να υπάρξουν. Έμφαση θέλουμε να δώσουμε επίσης στην ανάγκη αποφυγής κάθε δογματισμού είτε υπέρ μιας λογικής αποκλειστικά δημόσιων υποδομών και χρήσεων είτε, αντιθέτως, μιας κυριαρχίας ιδιωτικών χρήσεων. Χρειάζεται σοφός συνδυασμός, με δεδομένο βέβαια ότι η αρχή της εύκολης και φθηνής πρόσβασης όλων των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο και τις χρήσεις αναψυχής σ’ αυτό θα είναι το θεμέλιο όλων.

Οι σημαντικές λεπτομέρειες

Με την τροπολογία (αρ. 1663/134) προστίθεται άρθρο στον ν. 2971/2001, το οποίο αναφέρεται στη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Πάτρας που έχει αποχαρακτηριστεί. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της πρώτης ενότητας του άρθρου αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ύπαρξης κτηριακών και λιμενικών κατασκευών και εγκαταστάσεων, που κατασκευάστηκαν με μη νόμιμο τρόπο από φορείς του δημοσίου εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα, η οποία παραχωρείται στον Δήμο.

Το σχετικό άρθρο αφορά στα καταστήματα της Ηρώων Πολυτεχνείου και οι συγκεκριμένες διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο να νομιμοποιήσει έργα και κατασκευές, που έχουν εκτελεσθεί στο παρελθόν μη νόμιμα, και στη συνέχεια να συντηρήσει και να αναπλάσει το θαλάσσιο μέτωπο προς το συμφέρον των δημοτών του.

Για τη νομιμοποίηση προβλέπεται η υποβολή αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ετών από την παραχώρηση της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα προς τον Δήμο. Επίσης, προβλέπεται ότι, κατά το διάστημα της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας «αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων και η λήψη των προβλεπόμενων από τον ν. 2971/2001 διοικητικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν ήδη εκδοθέντων που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση τους» και μόνο αν περάσουν τα πέντε χρόνια μπορούν τα έργα αυτά να θεωρηθούν κατεδαφιστέα. Η παραχώρηση ορίζεται στα 99 χρόνια. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι από την παραχώρηση εξαιρούνται κτήρια, έργα και εγκαταστάσεις για όσο χρόνο εξυπηρετούν ανάγκες δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών. Μετά τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών περιέρχονται και αυτά αυτοδικαίως στη χρήση του Δήμου.

Ειδικά οι υπηρεσίες του Τελωνείου υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν και να αποδώσουν αυτό στη χρήση του Δήμου εντός προθεσμίας έξι μηνών από την εξεύρεση άλλου κατάλληλου χώρου.

Επίσης ο Δήμος υπεισέρχεται πλέον και στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΝΟΠ, και καθίσταται διάδοχος προηγούμενης σύμβασης, που είχε ο όμιλος με τον ΟΛΠΑ από το 2000. Η σύμβαση προτείνεται να παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της, με δυνατότητα παράτασης αυτής μετά το συμβατικό χρόνο λήξης, για τη εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών του ΝΟΠ. Μετά τη συμβατική λήξη της παραχώρησης αυτή μπορεί να παραταθεί με νέα συμφωνία μεταξύ του Δήμου και του ΝΟΠ. Η ρύθμιση προωθείται με το επιχείρημα ότι ο ΝΟΠ είναι ένα από τα αρχαιότερα ναυταθλητικά σωματεία της χώρας, από το οποίο έχουν αναδειχθεί πληθώρα αθλητών του υγρού στίβου με διεθνείς διακρίσεις και έχει συνεισφέρει οικονομικά στην κατασκευή του κολυμβητηρίου, οι δε σκοποί του είναι, αναμφισβήτητα, άρρηκτα συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο. Σημαντική υπόθεση είναι επίσης η τύχη της Μαρίνας και των υποδομών εστίασης σε αυτή που έχουν περιέλθει στο Δήμο.

Είναι προφανές ότι ένας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, που θα έβλεπε ολικά και μακροχρόνια το θέμα της ανάπλασης του όλου θαλασσίου μετώπου του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, είναι η αυτονόητη αφετηρία κάθε περαιτέρω εξέλιξης, αν θέλουμε να αποφύγουμε παγίδες και δυσεπίλυτα στη συνέχεια λάθη.